ΓΡΑΤΖΙΟΥ Ο. (2003) ‘ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ’, Μνήμων, 11, σσ. 54–73. doi: 10.12681/mnimon.126.