ΓΑΡΔΙΚΑ Κ. (1974) ‘ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΥΡΩ ΣΤΟ 1875’, Μνήμων, 4, σσ. 153–160. doi: 10.12681/mnimon.183.