Γιαλούρη Ε. ‘Θανάσης Μποχώτης, Ελέγχοντας τον τόπο του παρελθόντος: η γερμανοελληνική σχέση εξουσίας στις ανασκαφές της Ολυμπίας (1869-1882), Ηράκλειο, Πανε πιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015’. Μνήμων, τ. 35, τχ. 35, Απρίλιος 2019, σσ. 387-92, doi:10.12681/mnimon.20300.