Δημανόπουλος Σ. ‘Άγγελος Φ. Βλάχος, Τουρισμός και δημόσιες πολιτικές στη σύγχρονη Ελλάδα (1914-1950). Η ανάδυση ενός νεοτερικού φαινομένου, Αθήνα, Economia, 2016’. Μνήμων, τ. 35, τχ. 35, Απρίλιος 2019, σσ. 398-0, doi:10.12681/mnimon.20302.