Σιχάνη Ά. Μ. ‘Hayden White, Λογοτεχνική θεωρία και ιστορική συγγραφή, μετάφραση Γιώρ γος Πινακούλας, Επιμέλεια έκδοσης ­ Υπεύθυνος σειράς: Βαγγέλης Γαλάνης, Τρίκαλα, εκδόσεις Επέκεινα, 2015’. Μνήμων, τ. 35, τχ. 35, Απρίλιος 2019, σσ. 426-35, doi:10.12681/mnimon.20306.