ΕΜΝΕ Ε. ‘ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 2016’. Μνήμων, τ. 35, τχ. 35, Απρίλιος 2019, σελ. 447-52, doi:10.12681/mnimon.20310.