ΔΕΛΗΣ Α. ‘Html />’;. Μνήμων, τ. 31, Ιανουάριος 2012, σσ. 85-114, doi:10.12681/mnimon.25.