ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ‘Html />’;. Μνήμων, τ. 31, Ιανουάριος 2012, σσ. 151-86, doi:10.12681/mnimon.27.