ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ Α. ‘Html />’;. Μνήμων, τ. 31, Ιανουάριος 2012, σσ. 187-14, doi:10.12681/mnimon.28.