Γαρδίκα Κ. ‘Βασιλική Θεοδώρου – Δέσποινα Καρακατσάνη, «Υγιεινής παραγγέλματα»: ιατρική επίβλεψη και κοινωνική πρόνοια για το παιδί τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, Αθήνα 2010’. Μνήμων, τ. 31, Ιανουάριος 2012, σσ. 327-30, doi:10.12681/mnimon.37.