Δρούλια Έ. ‘Δαυίδ Αντωνίου, Γαλλικά σχολεία στην Ελλάδα: απόπειρα πρώτης καταγραφής, Αθήνα 2009· Δαυίδ Αντωνίου, Ιταλικά σχολεία στην Ελλάδα, Αθήνα 2011’. Μνήμων, τ. 31, Ιανουάριος 2012, σσ. 330-4, doi:10.12681/mnimon.38.