ΓΡΑΤΖΙΟΥ Ο. ‘ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ’. Μνήμων, τ. 11, Ιανουάριος 2003, σελ. 54-73, doi:10.12681/mnimon.126.