ΛΟΥΚΟΣ Χ. ‘ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η ΧΟΛΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (1854)’. Μνήμων, τ. 14, Ιανουάριος 1992, σσ. 49-69, doi:10.12681/mnimon.166.