ΓΑΡΔΙΚΑ Κ. ‘ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΥΡΩ ΣΤΟ 1875’. Μνήμων, τ. 4, Ιανουάριος 1974, σσ. 153-60, doi:10.12681/mnimon.183.