ΒΑΡΔΑ Χ. ‘ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ’. Μνήμων, τ. 8, Ιανουάριος 1982, σσ. 47-63, doi:10.12681/mnimon.224.