ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Τ. Ε. ‘ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΚΑ Α’’. Μνήμων, τ. 8, Ιανουάριος 1982, σσ. 337-69, doi:10.12681/mnimon.256.