ΓΑΡΔΙΚΑ Κ. ‘Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ’. Μνήμων, τ. 1, Ιανουάριος 1971, σσ. 23-52, doi:10.12681/mnimon.393.