ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Γ. ‘Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ’. Μνήμων, τ. 22, Ιανουάριος 2000, σελ. 105-34, doi:10.12681/mnimon.586.