ΚΑΡΑΛΗ Μ. ‘Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ’. Μνήμων, τ. 32, Ιανουάριος 2012, σσ. 89-124, doi:10.12681/mnimon.641.