ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ‘ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Η ΒΟΣΠΟΡΙΣ’. Μνήμων, τ. 32, Ιανουάριος 2012, σσ. 125-50, doi:10.12681/mnimon.642.