ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Α. ‘ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΟΙ ΑΘΩΟΙ ΤΟΥ HERMANN BROCH’. Μνήμων, τ. 32, Ιανουάριος 2012, σσ. 223-44, doi:10.12681/mnimon.646.