ΤΖΑΝΑΚΗΣ Μ. ‘Christian Promitzer, Sevasti Trubeta, Marius Turda (επιμ.), Health, Hygiene and Eugenics in Southeastern Europe to 1945, CEU PRESS, Βουδαπέστη – Νέα Υόρκη 2011’. Μνήμων, τ. 32, Ιανουάριος 2012, σσ. 281-6, doi:10.12681/mnimon.653.