ΣΕΙΡΙΝΙΔΟΥ Β. ‘ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η ΒΙΕΝΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ TOΥ ΡΗΓΑ’. Μνήμων, τ. 21, Ιανουάριος 1999, σσ. 189-00, doi:10.12681/mnimon.791.