ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. ‘Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ TOΥ ΡΗΓΑ’. Μνήμων, τ. 21, Ιανουάριος 1999, σσ. 201-10, doi:10.12681/mnimon.792.