ΓΑΖΗ Ε. ‘«ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ». ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ’. Μνήμων, τ. 21, Ιανουάριος 1999, σσ. 237-46, doi:10.12681/mnimon.795.