Δημανόπουλος Σπύρος. ‘Άγγελος Φ. Βλάχος, Τουρισμός και δημόσιες πολιτικές στη σύγχρονη Ελλάδα (1914-1950). Η ανάδυση ενός νεοτερικού φαινομένου, Αθήνα, Economia, 2016’. Μνήμων 35, no. 35 (Απρίλιος 22, 2019): 398–408. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 11, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20302.