ΕΜΝΕ ΕΜΝΕ. ‘ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 2016’. Μνήμων 35, no. 35 (Απρίλιος 22, 2019): 447–452. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 12, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20310.