ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ. ‘Html />’;. Μνήμων 31 (Ιανουάριος 24, 2012): 115–150. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 3, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7734.