ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ. ‘Html />’;. Μνήμων 31 (Ιανουάριος 24, 2012): 151–186. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 30, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7735.