ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ. ‘Html />’;. Μνήμων 31 (Ιανουάριος 24, 2012): 187–214. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 4, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7736.