Γαρδίκα Κατερίνα. ‘Βασιλική Θεοδώρου – Δέσποινα Καρακατσάνη, «Υγιεινής παραγγέλματα»: ιατρική επίβλεψη και κοινωνική πρόνοια για το παιδί τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, Αθήνα 2010’. Μνήμων 31 (Ιανουάριος 24, 2012): 327–330. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 30, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7745.