Δρούλια Έλλη. ‘Δαυίδ Αντωνίου, Γαλλικά σχολεία στην Ελλάδα: απόπειρα πρώτης καταγραφής, Αθήνα 2009· Δαυίδ Αντωνίου, Ιταλικά σχολεία στην Ελλάδα, Αθήνα 2011’. Μνήμων 31 (Ιανουάριος 24, 2012): 330–334. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 7, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7746.