ΓΑΡΔΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ. ‘ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΥΡΩ ΣΤΟ 1875’. Μνήμων 4 (Ιανουάριος 1, 1974): 153–160. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 19, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7887.