ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. ‘Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ’. Μνήμων 22 (Ιανουάριος 1, 2000): 105–134. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 13, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8280.