1.
Γιαλούρη Ε. Θανάσης Μποχώτης, Ελέγχοντας τον τόπο του παρελθόντος: η γερμανοελληνική σχέση εξουσίας στις ανασκαφές της Ολυμπίας (1869-1882), Ηράκλειο, Πανε πιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015. Mnimon [διαδίκτυο]. 22 Απρίλιος 2019 [παρατίθεται 23 Φεβρουάριος 2024];35(35):387-92. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20300