1.
Δρούλια Έ. Δαυίδ Αντωνίου, Γαλλικά σχολεία στην Ελλάδα: απόπειρα πρώτης καταγραφής, Αθήνα 2009· Δαυίδ Αντωνίου, Ιταλικά σχολεία στην Ελλάδα, Αθήνα 2011. Mnimon [διαδίκτυο]. 24 Ιανουάριος 2012 [παρατίθεται 7 Ιούλιος 2022];31:330-4. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7746