1.
ΓΡΑΤΖΙΟΥ Ο. ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ. Mnimon [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2003 [παρατίθεται 2 Απρίλιος 2023];11:54-73. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7830