[1]
Βάρβογλη (L. Varvogli) Λ. 1998. Ψυχολογικές Επιπτώσεις των Σεισμών στα Παιδιά και Τρόποι Αντιμετώπισης τους. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού. 3, (Ιουλίου 1998), 179–185. DOI:https://doi.org/10.12681/icw.18179.