(1)
Βάρβογλη (L. Varvogli) Λ. Ψυχολογικές Επιπτώσεις των Σεισμών στα Παιδιά και Τρόποι Αντιμετώπισης τους. ICW 1998, 3, 179-185.