Βάρβογλη (L. Varvogli) Λ. (1998). Ψυχολογικές Επιπτώσεις των Σεισμών στα Παιδιά και Τρόποι Αντιμετώπισης τους. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 3, 179–185. https://doi.org/10.12681/icw.18179