Βάρβογλη (L. Varvogli) Λ. Ψυχολογικές Επιπτώσεις των Σεισμών στα Παιδιά και Τρόποι Αντιμετώπισης τους. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, [S. l.], v. 3, p. 179–185, 1998. DOI: 10.12681/icw.18179. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/18179. Acesso em: 8 αυγούστου. 2022.