Βάρβογλη (L. Varvogli) Λ. 1998. ‘Ψυχολογικές Επιπτώσεις των Σεισμών στα Παιδιά και Τρόποι Αντιμετώπισης τους’. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού 3 (Ιούλιος):179-85. https://doi.org/10.12681/icw.18179.