Βάρβογλη (L. Varvogli) Λ. (1998) ‘Ψυχολογικές Επιπτώσεις των Σεισμών στα Παιδιά και Τρόποι Αντιμετώπισης τους’, Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 3, σσ. 179–185. doi: 10.12681/icw.18179.