[1]
Βάρβογλη (L. Varvogli) Λ., ‘Ψυχολογικές Επιπτώσεις των Σεισμών στα Παιδιά και Τρόποι Αντιμετώπισης τους’, ICW, τ. 3, σσ. 179–185, Ιουλίου 1998.