Βάρβογλη (L. Varvogli) Λ. ‘Ψυχολογικές Επιπτώσεις των Σεισμών στα Παιδιά και Τρόποι Αντιμετώπισης τους’. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, τ. 3, Ιούλιος 1998, σσ. 179-85, doi:10.12681/icw.18179.