Βάρβογλη (L. Varvogli) Λ. ‘Ψυχολογικές Επιπτώσεις των Σεισμών στα Παιδιά και Τρόποι Αντιμετώπισης τους’. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού 3 (Ιούλιος 1, 1998): 179–185. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 17, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/18179.