1.
Βάρβογλη (L. Varvogli) Λ. Ψυχολογικές Επιπτώσεις των Σεισμών στα Παιδιά και Τρόποι Αντιμετώπισης τους. ICW [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 1998 [παρατίθεται 9 Αύγουστος 2022];3:179-85. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/18179