(1)
Δουκάκης Σ.; Μιχαλοπούλου Γ. Η ένταξη προγραμμάτων E-Tutoring στην ελληνική σχολική εκπαίδευση. Το Pierce E-Tutoring Online Program. Αποτίμηση της λειτουργίας του. Ανοικτή Εκπαίδευση 2016, 12, 143-165.