(1)
ΘΩΔΗΣ Γ. Β. Η διδασκαλία της βυζαντινής ιστορίας μέσω της εικόνας. Ανοικτή Εκπαίδευση 2019, 15, 212-225.