(1)
Καμήλαλη Δ. Σ.; Σοφιανοπούλου Χ. Υλοποίηση ενός MOOC με Drupal για την Εφαρμογή της Μικρομάθησης και της Αυτοκατευθυνόμενης Μάθησης. Ανοικτή Εκπαίδευση 2019, 15, 226-240.